صفحه داخلی

شرح وظایف مسئول واحد آمار ستاد شهرستان


 1.  تدوین برنامه تفصیلی واحد آمار - جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی 
 2. تهیه و تنظیم زیج حیاتی شهرستان
 3. اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
 4. جمع آوری، کنترل، ورود اطلاعات در نرم افزار ثبت جمعیت و استخراج شاخص های زیج حیاتی
 5. نظارت بر ثبت اطلاعات جمعیتی در سامانه سیب
 6. جمع آوری و ورود اطلاعات در نرم افزار ثبت مرگ
 7. جمع آوری، کنترل و استخراج آمار مراجعین سرپایی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی
 8. جمع آوری، کنترل، تبدیل، و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز
 9. طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات
 10. پایش و نظارت مستمر برنامه واحد آمار در مراکز و خانه های بهداشت و اخذ و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مراکز و خانه های بهداشت
 11. برگزاری جلسات باز آموزی و کارگاه های آموزشی مرتبط با هریک از برنامه ها
 12. آموزش همکاران جدیدالورود به سیستم
 13. همکاری در برنامه های واحد آمار با سایر واحدها

شرح وظایف مسئول امور بهورزی ستاد شهرستان


 1. تدوین برنامه تفصیلی واحد
 2. نظارت بر اجرای دستورالعمل استاندارد سازی در خانه های بهداشت
 3. تهیه و تنظیم تنخواه سالیانه خانه های بهداشت و نظارت بر نحوه هزینه کرد آن
 4. تهیه و تنظیم برنامه نقل و انتقال بهورزان در داخل شهرستان و یا به خارج شهرستان
 5. استخراج آمار مربوط به کسری تجهیزات خانه های بهداشت و نظارت بر تجهیز آنها 
 6. استخراج و الویت بندی خانه های بهداشت از نظر تعمیرات
 7. استخراج آمار بهورزان و کسری موجود و هماهنگی با مراجع بالاتر در راستای جبران کمبود بهورز
 8. اجرای برنامه نیازسنجی آموزشی بهورزان با همکاری سایر واحدها
 9. تهیه برنامه آموزشی بهورزان، مراقبین سلامت و برنامه ریزی جهت برگزاری آزمون بهورزی
 10. برنامه ریزی و اجرای آزمونهای جامع بهورزی و تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آن
 11. برنامه ریزی آموزشی در زمینه طرح تحول سلامت 
 12. نظارت بر اجرای برنامه سامانه سیب در سطح خانه های بهداشت
 13. همکاری با واحد گسترش در تهیه و تنظیم دفتر طرح گسترش
 14. برگزاری جلسات شورای بهورزی شهرستان