صفحه داخلی
معرفی واحد روابط عمومی 
 ١- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها،اقدامات طرحها و برنامه مربوط بمنظور تنظیم
سیاستهای خبری تبلیغاتی و اجرای طرحهای انتشاراتی و آماده نمودن اذهان عمومی با توجه به خط مشی کلی از طریق:
  • ‌           شرکت در جلسات مهم
  •            ارتباط مستقیم و   مستمر با مسئولین.
  •            شرکت در گردهمائیها.
  •            دریافت گزارش فعالیتها ،طرحها و برنامه های بحثهای مختلف سازماندهی،نقش و اهداف روابط عمومی
  • ‌         جمع آوری هر گونه اخبار و اطلاعات مورد نیاز.
  • ‌          ارتباط مستقیم با مردم.
  • ‌        ارتباط مستمر با جراید و رسانه های گروهی.
2- فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مردم و مسئولین دستگاه مربوط از طریق:
  •           برگزاری مصاحبه با رسانه های گروهی.
  •           برگزاری ملاقات عمومی.
3- برقراری ارتباط با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی در زمان مناسب با کیفیت مناسب.
4-ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین دستگاه مربوط.
5- تهیه و تدوین اخبار ،بیانیه ها ،اطلاعیه ها،آگهی ها وپیامهای دستگاه مربوطه و ترتیب نشر و انعکاس آن در رسانه های گروهی.
6- پیگیری انجام به موقع و عده های مسئولین دستگاه مربوط بمنظور انعکاس نتایج بدست آمده در داخل و خارج از سازمان.
7- بررسی مطالب مطروحه در رسانه های گروهی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم دستگاه مربوطه بمنظور اطلاع ،انعکاس و پاسخگوئی در صورت لزوم.
8- انعکاس فعالیتها ،برنامه ها و طرحهای دستگاه مربوطه به مردم از طریق:
 برپائی نمایشگاهها.
 انتشار نشریه داخلی در چهارچوب قوانین مصوب.
 تهیه عکس،اسلاید و فیلم از فعالیتهای دستگاه متبوع و ایجاد آرشیو سمعی و بصری.
 انتشار عملکرد دستگاه ذیربط در چهارچوب قوانین مصوب.
9-  نظارت بر اجرای امور انتشاراتی دستگاه متبوع.
١0- انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه های تبلیغاتی انتشاراتی.
١1- ایجاد اداره ،کتابخانه و آرشیو اطلاعاتی، مطبوعاتی.
١2-  برگزاری مراسم مذهبی و اقامه نماز جماعات و جلسات سخنرانی با هماهنگی و همکاری انجمن اسلامی دستگاه متبوع و نهادهای ذیربط.
١3- انجام برنامه های فرهنگی،تبلیغی و هنری با هماهنگی و همکاری انجمن اسلامی.
١4- بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظائف محوله وارائه نتایج حاصله به مسئولین دستگاه ذیربط بمنظور اتخاذ روشهای اجرائی مطلوب و تدوین طرحها و برنامه ها.
١5- تحلیل و توجیه برنامه های اجرائی جهت روشن شدن اذهان عمومی.
١6- مطالعه، بررسی وبرنامه ریزی های لازم بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیتهای تبلیغاتی،انتظاراتی،ارتباطی و ارشادی دستگاه متبوع.
١7- مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری همایشها،نمایشگاهها و میهمانی های رسمی.
18- سخنگوئی دستگاه متبوع.
19- انجام سایر امور مربوطه که بر حسب ضرورت از طریق بالاترین مقام دستگاه ذیربط جهت اقدام،ابلاغ میگردد