صفحه داخلی
معرفی پرسنل واحد انفورماتیک

 حسین پناهی
 

سمت :کارشناس انفورماتیک

مدرک :کارشناسی مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر
           کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم