صفحه داخلی

انفورماتیک
امروزه علوم رایانه و اطلاعات (انفورماتیک) در جهت رفع نیازمندی های سازمانی با قوت و سرعت زیاد بکار گرفته شده است و در بهبود کیفیت ارائه خدمات و مدیریت بهینه، تأثیر بسزایی گذاشته است؛ علاوه بر آن، ارتباطات تسهیل شده دیجیتالی، امکان دستیابی به منابع مشترک و کنترل آنها و نیز تبادل آسان آمار و اطلاعات و تسریع معنی دار امور جاری را به همراه دارد.