صفحه داخلی
پرسش های متداول واحد مبارزه با بیماریها

 

1-  تزریق واکسن سربازی چه روزهایی انجام می شود ؟

     جواب : واکسن سربازی سه شنبه های هر هفته در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج در واحد بیماریها انجام می شود.


2-    اولین اقدام در هنگام حیوان گزیدگی چیست ؟

           جواب : اولین اقدام شستوی محل زخم با آب و صابون (جامد) به مدت ده الی پانزده دقیقه و مراجعه به واحد بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج می باشد.