صفحه داخلی

* بهداشت و ایمنی آب                                                                      * دستورالعمل مربوط به اپیلاسیون

*
 پنج اصل در غذای سالم                                                                  * زباله و پسماند
 

* لیست مواد غذایی غیر مجاز                                                            * قوانین مدیریت پسماند

* نکات مهم در مورد بهداشت نانوایی                                                   * گندزدایی وسایل و لوازم مرکز

* دستورالعمل مربوط به تاتو                                                               * رعایت ضوابط مواد غذائی در ماه محرم 

* زباله و نان                                                                                   * لیست محصولات غیرمجاز

* لیست اسامی اقلام غیرمجاز معرفی شده از سوی مرکز سلامت و محیط کار                                 * مضرات دخانیات   

*
راهنمایی مواد غذایی                                                                                          * بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه

اهميت بازدید و كنترل مراکزتهیه و توزیع مواد غذايي و اماکن عمومی و شرایط بازرسی