صفحه داخلی
تماس با مدیر شبکه
تلفن دفتر : 34623820                                  دورنگار : 34623818
تماس با حراست
تلفن دفتر : 34623824                                 دورنگار : 34623824
تماس با روابط عمومی
تلفن دفتر : 34623815
تماس با مدیر سایت
تلفن دفتر : 34623821
 
شماره تلفن واحد های ستادی شبکه بهداشتی - درمانی شهرستان آوج
 
 
نام واحد
شماره تلفن
نام واحد شماره تلفن
نام واحد شماره تلفن
آموزش و ارتقاء سلامت
34623819
غذا و دارو
34623821
مبارزه با بیماری ها
34623823
بهداشت خانواده
34623819
سلامت روان اجتماعی و اعتیاد
34623819
تدارکات
34622396
دبیرخانه
34623818
گسترش
34623815
امور مالی
34623053
بهداشت محیط
34623821
تغذیه
34623821
بهداشت حرفه ای
34623821
 
شماره تلفن مراکز بهداشت شبکه بهداشتی - درمانی شهرستان آوج
 
نام مرکز
شماره تلفن
نام مرکز
شماره تلفن
آوج
34622235
اردلان
34767400
آبگرم
34763279
ارتش آباد
33496286
شهید آباد
34622235
کلنجین
33497201
حصار ولیعصر
34768327
 
 

 
شماره تلفن پایگاه های شهری شبکه بهداشتی - درمانی شهرستان آوج

 
نام پایگاه
شماره تلفن
نام پایگاه
شماره تلفن
آوج
3463817
آبگرم
34763279
 
شماره تلفن خانه های بهداشت شبکه بهداشتی – درمانی شهرستان آوج
 
نام خانه بهداشت
شماره تلفن
نام خانه بهداشت
شماره تلفن
اروچان
54874045
دشتک
34626499
شاخدار
3386079
آزنبار
58474563
ساغران علیا
58416578
سیراب
58419003
پرسپانج
33499292
دانک
58475005
هرائین
34620222
گل زمین
58416025
شوراب
58457619
توآباد
58477019
اروان
58477563
استلج
33498331
نیریج
34628202
دیدار
58489008
قهوج
58472373