سوالات متداولواحد بهداشت محیط
 معرفی واحد بهداشت محیط شرح وظایف
معرفی پرسنل واحد ارتباط با واحد 

مشخصات اعضای واحد

1-      نام ونام خانوادگی : راحله محمدی

مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت محیط

سمت : مسئول واحد

2-      نام ونام خانوادگی : امید خالقی

مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت محیط

سمت : کارشناس واحد

3-      نام ونام خانوادگی : عباس کمالی

مدرک تحصیلی : لیسانس تغذیه

سمت : مسئول آزمایشگاه آب

تلفن : 34623821

شرح وظایف واحد

 -1     آموزش بهداشت

     2-اجرای برنامه های بهداشت محیط بر اساس سامانه جامع بازرسی کشور

     3-   ثبت مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی و سایر واحد ها در سامانه جامع بازرسی

4-      بازدید و کنترل تاسیسات آب شرب و فاضلاب

5-      بازدید و کنترل اماکن تهیه و توزیع ، نگهداری و فروش مواد غذایی و اماکنعمومی و ارائه طریق جهت رفع مشکلات و پیگیری لازم ( اجرای ماده 13 قانون موادخوردنی و.....

6-      اجرای برنامه های دفع صحیح مدفوع در مناطق روستایی ( برنامه احداثمستراحهای خانوارهای روستایی)

7-      نظارت بر امر کنترل حشرات و جوندگان

8-      مشارکت با تیم بازدید کننده از خانه های بهداشت و نظارت بر فعالیتهایبهورزان در زمینه بهداشت محیط

9-      ارائه طریق به بهورزان در نحوه جلب خودیاری مردم جهت ارتقای سطح بهداشتمحیط روستا

10-   بازدید از مدارس تحت پوشش در طی سال

11-   شرکت درجلسه شورای سلامت شهرستان و طرح مسائل بهداشت محیط

12-   تهیه شاخصهای بهداشت محیط  و تجزیه و تحلیل شاخص های شهرستان

13- نظارت و هدایت دفع صحیح زباله شهری و روستایی – نظارت بر دفع زباله هایعفونی مراکز درمانی تحت پوشش

14- اعلام آلودگی میکروبی و شیمیایی آب به ادارات مربوطه و یافتن علت آلودگی

15- شرکت در ستادهای اپیدمی و کمک رسانی در حوادث طبیعی

16- نمونه برداری باکتریولوژی و شیمیایی از آب شهرها و روستاها براساساستاندارد

17- رسیدگی به شکایات بهداشتی اعاده شده از مراجع قضایی

18- رسیدگی به شکایات بهداشتی مردم در زمینه زباله ، فضولات ، فاضلاب براساسماده 688 قانون مجازاتهای اسلامی

19- صدور صلاحیت یا عدم صلاحیت برای استعلامیه های بهداشتی ادارات مربوطه

20-   نظارت بر عملیات اتلاف سگهای ولگرد و دفن بهداشتی آن

21-   کلر سنجی آب شهرها و روستاها براساس استاندارد

22-   نظارت بر توزیع و عرضه مواد غذایی و معدوم نمودن مواد غذایی غیرقابل مصرف ( اجرای مواد 1 ، 11 و 14 قانون مواد خوردنی و .........)

23- نمونه برداری مواد غذایی مشکوک به فساد

24-  دریافت ، جمع بندی و کنترل آمارهای مربوط به واحد بهداشت محیط از خانه یاپایگاه بهداشت و ارائه به سطوح بالاتر

25- مشارکت در پروژه های شهر یا روستاهای سالم

26-   شرکت در اجرای برنامه های بهسازی محیط و اپیدمی و سوانح و طرحهای پاکسازیمحیط

27-   بازدید از مطبها و مراکز بهداشتی درمانی

28-    اجرای قانون جامع کنترل دخانیات

29-   بازدید و کنترل استخرهای شنا

30-  بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

31- بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه

32-   بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب

33-     سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه

34-        تشکیل کارگاهها و جلسات باز آموزی جهت آموزش پرسنل بهداشت محیط و بهورزان

35-        اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

36- بازدید از مطبها و مراکز بهداشتی درمانی

37-               اجرای قانون جامع کنترل دخانیات