سوالات متداولواحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 معرفی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها شرح وظایف
معرفی پرسنل واحد ارتباط با واحد