صفحه داخلی
راهنمای اجرایی مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان ویژه ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت

راهنمای اجرایی مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان ویژه ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت

 کارکنان بهداشتی در چارچوب طرح تحول نظام سلامت، موظفند بسته خدمتی سلامت میانسالان را که به صورت ادغام یافته برای مراقبت از سلامت بانوان و مردان 59-30سال طراحی شده، در همه مراکز ارائه خدمات بهداشتی اولیه در نظام شبکه ارائه نمایند.

دریافت راهنمای اجرایی مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان ویژه ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت