صفحه داخلی
بخشنامه مشترک مادران و میانسالان

بخشنامه مشترک مادران و میانسالان

بخشنامه مشترک مادران و میانسالان به جهت رفع هم پوشانی مراقبت پیش از بارداری، بارداری و مراقبت زنان میانسال ابلاغ شده است و بر اساس آن مراقبت زنان میانسال 60 روز پس از زایمان انجام می گردد. با توجه به حذف فرمهای فیزیکی میانسالان و ثبت خدمات در سامانه سیب، مفاد بخشنامه مذکور همچنان قابل اجرا می باشد.
دریافت فایل: بخشنامه مشترک مادران و میانسالان