صفحه داخلی
بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم – ویژه پزشک

بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم – ویژه پزشک

رشد و تكامل كودك از دوران جنيني آغازمي شود و با مراقبت و تغذيه مطلوب دردوران بارداري ، فرصت رشدوتكامل مطلوب كودك كه حق طبيعي اوست فراهم مي شود . مهمترين دوران رشد و نيز تكامل مغزي كودك دردو سال اول زندگي ست كه نقش قابل ملاحظه اي برعملكرد ذهني ، جسمي ، رواني، اجتماعي و ايمني كودك دارد .تجربياتي كه كودك درسال هاي سوم تا پنجم زندگي كسب مي كند او را براي كسب مهارتهاي اجتماعي و يادگيري دردوران مدرسه آماده مي سازد . تجربيات و مهارت هاي كودك در 5 سال اول براي موفقيت او در دوران تحصيل حياتي است . مراقبت ازكودك، حمايت ،آموزش و رشد و تكامل مطلوب ، ازدوره لقاح آغاز مي شود و نه تنها مراقبت كودك بلكه مراقبت ازمادر نيز براي بقاء، رشد و تكامل كودك حائز اهميت است. كودكاني كه ازمراقبت مطلوب برخوردارند درآموزش و ساير جنبههاي اجتماعي از بقيه جلوتر هستند .توان توليد بيشتري دارند و به قانون بيشتراحترام مي گذارند، لذا در صورتيكه در 5 سال اول خدمات و مراقبتهاي با كيفيتي در دسترس باشند، هزينه هاي آينده براي آموزش ، بهداشت وهزينه هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت و سرمايه هاي اجتماعي فزوني مي يابد.

برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جداكردن كودكان سالم ازكودكان به ظاهرسالم يا مستعد به بيماري است كه هنوز نشانه هاي اختلال بيماري درآنها مستقرنشده است . درحقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استانداردمراقبت كودكان صفرتا پنج سال و اجراي آن مي باشد. به همين منظور مجموعه اي تحت عنوان مراقبت كودك سالم كمتر از پنج سال، براي پيشگيري از بيماري با استفاده ازنشانه هاي باليني تهيه شده است . اين مجموعه شامل اساسنامه برنامه، بوكلت و راهنماي پزشك و غير پزشك، فرمهاي ثبت، ابزارهاي پايش برنامه و ... است كه حاصل تلاش همكاران اداره سلامت كودكان ميباشد كه باتوجه به آخرين منابع علمي وكتابهاي مرجع تهيه شده ومورد تائيدكميته هاي علمي كشورقرارگرفته است.

دریافت فایل: بوکلت مراقبت ادغام یافته کودک سالم – ویژه پزشک