نوار راهبري
صفحه داخلی
معرفی مسئول دفتر مدیریت


 
 مهندس فرج اله فرجی الموتی فرجی

سمت :مسئول دفتر مدیریت

مدرک :کارشناس بهداشت حرفه ای
 


              تلفن : 34623820-028