صفحه داخلی

   
             واحد آمار                 واحد آموزش و ارتقاء سلامت            واحد آزمایشگاه                      واحد بلایا                          واحد امور بهورزی
  
     
        واحد بیماری ها                     واحد دفتر فنی                   واحد نظارت بر غذا                   واحد نظارت بر دارو و مخدر          واحد نظارت بر درمان

    
        واحد گسترش           واحد بهداشت حرفه ای          واحد مشارکت های مردمی       واحد بهداشت خانواده  واحد     سلامت جوانان ومدارس

    
         واحد تغذیه                    واحد روابط عمومی              واحد امورعمومی                 واحد امور مالی                    واحد بهداشت محیط